Съобщение

Община Айтос съобщава на Йордан Славов от гр. Айтос,  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 10/02.08.2023 г. на ОЕСУТ  е  приет ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, масив 281, землище на гр. Айтос. Предвижда се свързано едноетажно допълващо застрояване между УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ. 

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.