Съобщение

Община Айтос съобщава на Цанка Джамбазова и Йордан Тодоров от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, че със заповед № РД-08-773/03.10.2023 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3549, УПИ ІХ-3550, УПИ VІІІ-3551,3553,3554, кв. 194 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ Х-3549 и съседните УПИ VІІІ-3551,3553,3554 и УПИ ІХ-3550, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 3549 и съседните ПИ № 3551 и ПИ № 3550. Новопредвиденото застрояване в УПИ Х-3549 е свободно стоящо, с показатели на застрояване за зона „Жм“:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.   

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.