Съобщение

До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт в дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62