Съобщение

Община Айтос съобщава на Станчо Гроздев, Диана Вълчева, Димитър Златев от гр. Айтос, на Султанка Дражева от гр. Малко Търново, на Катерина Цанева, Георги Гроздев, Валери Гроздев от гр. София, на Стоян Апостолов от гр. Пловдив, на Нася Павлова, Тодор Павлов, Марийка Янакиева, Стефан Гроздев, Щилянка Гроздева, Силвия Христова, Ганка Пеева, Боряна Цанева, Григор Русев, Радостинка Станева, Димитринка Русева, Златина Панайотова, Гергана Панайотова, Веселин Кръстев, Марийка Кръстева, Мария Ганева, Бинка Ганева, и Ваня Борисова от гр. Бургас, че с Протокол № 12/02.10.2023 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20, землище на с. Пещерско, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Определя се конкретно предназначение на поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20, землище на с. Пещерско „за електроенергийно производство“ с показатели на застрояване за устройствена зона „Пп1“: К инт - 1; К плътн. - 40%, мин. озеленяване - 40%.

       Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.