Съобщение

     Община Айтос съобщава на Станка Атанасова от гр. Русе, на Незабравка Алексова от гр. Варна и на Силва Цонева от гр. Бургас, че с Протокол № 2/21.02.2023 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.280.8 (бивш ПИ № 280008), м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образуват се нови УПИ с отреждане „за жилищни нужди” - зона Жм.       Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.