Съобщение

  Община Айтос съобщава на Назик Задик Парунакян от гр. София, че със заповед № РД-08-148/12.03.2015г.на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за поземлен имот №166019, м „Могилата”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се  УПИ І-19, масив 166 с отреждане „за производствени  и складови дейности (автосервиз със складове и офиси)”–зона Пп. Новопредвиденото застрояване в УПИ І-19 е свободно стоящо с височина до 15м. Показателите на застрояване в новообразувания УПИ І-19 са: Кинт – 2,0, плътност на застрояване < 80%, плътност на  озеленяване  > 20%     
   Проектът  е изложен в стая №6 в Община Айтос и може да се разгледа  и обжалва в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.