Съобщение

Община Айтос съобщава на Ергюн Юсеинов от гр. Айтос, че с Протокол № 1/23.01.2024 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3333, кв. 185 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ ХVІІ-3333 и УПИ VІІ-3343, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между ПИ № 3333 и ПИ № 3343. Начинът и характерът на застрояването в УПИ ХVІІ-3333 не се променя.

       Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.