Съобщение

Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че с Протокол № 10/02.08.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.176.11, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІ-11, масив 176, землище на гр. Айтос с отреждане „за производствено-складови дейности и обществено обслужване” - зона Соп.

       Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.