Съобщение

    Община Айтос съобщава на Станка Атанасова от гр. Русе и на Силва Цонева от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-119/19.02.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образуват се следните нови УПИ: УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ с предназначение „за жилищни нужди” - зона Жм  и УПИ ХІV с предназначение „за движение и транспорт“. Показателите на застрояване на новообразуваните УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ са: К инт – 1,2; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10м.                       

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.