Съобщение

    Община Айтос съобщава на Мартин Николаев от гр. София, Нели Вълкова от гр. Бургас и Андон Вълков от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-81/31.01.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20, землище на с. Пещерско, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Определя се конкретно предназначение на поземлен имот с проектен идентификатор 56321.92.21 (образуван от ПИ 56321.92.16 и 56321.92.20), землище на с. Пещерско „за електроенергийно производство“ с показатели на застрояване за устройствена зона „Пп1“: К инт - 1; К плътн. - 40%, мин. озеленяване - 40%.                               

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.