Съобщение

Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-246/10.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.176.11, местност „Могилата“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІ-11, масив 176, землище на гр. Айтос с отреждане „за производствено-складови дейности и обществено обслужване” - зона Соп с показатели на застрояване: К инт – 1,8; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 30%, височина на застрояването – до 15м.                      

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.