Съобщение

Община Айтос съобщава на собствениците на поземлени имоти №308, 45232 и 4468 в кв. 256 по кадастралния план на гр. Айтос на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  че със Заповед №РД-08-309/24.04.2015г. е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХХІХ,  кв.256 по плана на гр. Айтос. Част от УПИ ХХІХ се отделя и се обособява в нов УПИ ХХХ, като се запазва отреждането „за озеленяване”. УПИ ХХІХ също запазва отреждането си „за озеленяване”.
    На основание чл.145, ал.1 и чл.149, ал.1 от АПК  заповедта може да се  обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос пред Административен съд Бургас.