Съобщение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС, община Айтос обявява следното инвестиционно предложение  „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“,  община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.

                Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/  дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , както и всеки работен ден  от 08.05.2024 г.  до 22.05.2024 г.  в сградата на Община Айтос,  Дирекция ТСУРР,  ул. „Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558 /2 26 62