Съобщение

           Община Айтос съобщава на Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-280/19.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на гр. Айтос. Променя се местоположението на западната имотна граница на ПИ № 3630, така, че да съвпадне с уличната регулационна линия. Променя се местоположението на общата имотна граница между ПИ № 3630 и ПИ № 3629 в кв. 193, така, както съществува на място.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.