Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода  от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.

Третирането се извършва срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.