Съобщение

Община Айтос уведомява гражданите, че в изпълнение на Решение №590/30.05.2023г. на ОбС-гр.Айтос е извършено разпореждане с УПИ I в кв.21“б“ по плана на гр.Айтос.

Към момента имотът е частна собственост.

В тази връзка е преустановена дейността на промишления пазар в гр. Айтос.