Съобщение

Община Айтос съобщава на Венко Иванов Митев от гр. Айтос и Димитър С. Коруджиев - довереник на Радка Георгиева Коруджиева от гр. Бургас и Иванка Георгиева Димова от гр. Айтос, че  е издадена Заповед №РД-08-333/07.05.2015г. на Кмета на Община Айтос.

На основание чл.145, ал.1 и чл.149, ал.1 от АПК  заповедта може да се  обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред Административен съд - Бургас.