Съобщение

Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства, че в изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извърши третиранена на посеви от пшеница и ечемик, находящи се в землището на гр.Айтос, с авиационна техника с препаратите ”Шерпа”, Сфере макс” и „Солигор”, както следва:

 На 18,19 и 20.05.2015г. от 08:00 до 16:00 часа в местностите: „Карапелит”, „Чеменлията”, „Мангалята”, „Алтън тарла”, „Съдиевски път”, „Хаджи бекир”, „Меселим дере”, „Карнобатски път”, „Хамам дере”, „Стамбол сърта”, „Могилата” и „Керемид колиба”

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.