Съобщение

          Община Айтос съобщава на Пепа Дамянова Вълкова, Адриана Йовчева Вълева и Владимир Йовчев Вълев от гр. Айтос и на Елена Вълева Вълкова от гр. Варна, че със заповед №РД-08-202/31.03.2015г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ Х-2005,2006, кв. 116 по плана на гр. Айтос. УПИ Х се разделя и се образуват следните два нови самостоятелни УПИ: УПИ ІХ-2006 и УПИ Х-2005, които запазват  отреждането си „за жилищни нужди” – зона Жм. Регулационните линии на новообразуваните УПИ ІХ-2006 и Х-2005 съвпадат с имотните граници на поземлени имоти №2006 и 2005. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІХ и Х е свързано, застрояването между УПИ ІХ-2006 и VІІІ-2007 също е свързано. Показателите на застрояване в новообразуваните УПИ ІХ и Х са: Кинт – 1,2 ÷ 2,5, Пл – 60 ÷ 80%, Козел – 20 ÷ 40% и височина на застрояването до 10м.

         Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд - Бургас.