Съобщение

Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(ДВ бр.25  от 2003 год., изм. ДВ бр.3 от 2006 год) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  уведомява жителите на гр. Айтос и останалите населени места в общината  за  инвестиционното предложение на Община Айтос: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В КВ. 63, ГР. АЙТОС“

 

                                                                                                                                            ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ

                                                                                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС