Съобщение

          Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на гр. Айтос, свързване на съществуващите основни колектори, изграждане на общ довеждащ колектор до ПСОВ и заустващ колектор” за частта от трасетата на смесената канализация, попадащи извън границите на урбанизираната територия на гр. Айтос с възложител Община Айтос. Трасето на канализацията преминава през следните   имоти в землището на гр. Айтос:  №000056 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000183 с НТП „канал”, държавна собственост; №000220 с НТП „вътрешна река”, държавна собственост; №000223 с НТП „пасище, мера”, публична общинска собственост; №000224 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000226 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000345. с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000425 с НТП „канал”, държавна собственост; №000695 с НТП „канал”, държавна собственост; №000714 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000907 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №000914 с НТП „пасище, мера”, публична общинска собственост; №000951 с НТП „полски път”, публична общинска собственост; №272005 с НТП „нива”, собственост на Лидия Василева Василева.

          Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

(Обявлението е публикувано в бр.59/04.08.2015г. на Държавен вестник)