Съобщение

На основание §8, ал.4 от ПР на ЗУТ, Община Айтос съобщава на  Силвия Алцекова Авджиева от гр. Айтос, съсобственичка в пи №286, кв.30 по плана на с. Тополица и на Еленка Стоянова Иванова от гр. Бургас, съсобственичка в пи №284, кв.30 по плана на с. Тополица, че със заповед №РД-08-424/11.06.2015г. на кмета на Община Айтос е одобрен:

          План за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти)  УПИ Х-285 и съседните му УПИ VІІІ-284, ІХ-284, V-281, ІV-280  и ХІ-286 в кв.30 по плана на с. Тополица, община Айтос. Новите вътрешни регулационни линии между УПИ Х и съседните му УПИ VІІІ, ІХ, V, ІV и ХІ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между имот 285 и съседните му имоти №284, 281, 280 и 286 по зелените линии и щрихи на приложения проект.

         Проектът  е изложен в стая №6 в общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

          На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл. 213 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд - Бургас.

          Жалбата не спира изпълнението й. 

         Жалбата се подава в два екземпляра в ЦУИГ - Община Айтос.