Съобщение

       Със заповед №РД-08-270/16.04.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-230 и УПИ ХV-230 в кв.16 по плана на с. Съдиево, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се промени местоположението на общата регулационна граница на двата УПИ, да се обособи нов УПИ и да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

        ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

       Със заповед №РД-08-312/27.04.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-22 и УПИ ХVІІ-22 в кв.5 по плана на с. Малка поляна, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се промени местоположението на общата регулационна граница на двата УПИ и да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имотите - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

      ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

      Със заповед №РД-08-394/01.06.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ  в кв.1 по плана на ЗОЖ – с. Съдиево, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ III да се раздели на два УПИ.

     ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

       Със заповед №РД-08-624/24.08.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-3174 и ХІІІ-3174  в кв.65 по плана на гр. Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ VI-3174 да се поставят в съответствие с имотните на основание пар.8 от ПР на ЗУТ, УПИ VI-3174 и УПИ XIII-3174 да се обединят в един УПИ и да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имота - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

       ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

        Със заповед №РД-08-585/11.08.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-174 в кв.17 по плана на с. Караново, община  Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП северозападната регулационна граница на УПИ ХIII-174 да се постави в съответствие с имотните граници съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имота - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

       ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

        Със заповед №РД-08-584/11.08.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ в кв.23 по плана на с. Пещерско, община  Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ ХII да се поставят в съответствие с имотните граници съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, УПИ ХII да се раздели на два УПИ,  да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имота - „за КОО”.

       ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

       Със заповед №РД-08-586/12.08.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV в кв.264 по плана на гр.Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се промени отреждането на УПИ XXIV от „за БКС” в „за производствени и складови дейности” съгласно чл.4 ал.7 т.2 и чл.25 ал.2 от Наредба №7/МРРБ с цел изграждане на обект: „Магазин за строителни материали с административно-битова част” и обект:”Склад за строителни материали”.

       ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

      Със заповед №РД-08-29/15.01.2014г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ в кв.30 по плана на  с. Мъглен, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ и във връзка с Решение №393/2013г. на Общински съвет-Айтос. С ПУП УПИ IX да се отреди „за жилищни нужди” и да се определи нов начин на застрояване.

      ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.