Съобщение

   Община Айтос съобщава на Стоян Димитров Генов от гр. Айтос че със заповед №РД-08-815/20.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ІV-220,221, кв.177, гр. Айтос. Новопредвиденото застрояване между имоти 220 и 221 в УПИ ІV е свързано. Показателите на застрояване на УПИ ІV-220,221 са: височина на основното застрояване – до 10 м,  К инт  -1,2;  К плътн. - 60%;  К озел. - 40%.
 Планът е изложен в Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез Общината пред Административен съд Бургас.