Съобщение

   На основание чл.124б от ЗУТ, със заповед №РД-08-343/14.05.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-285 в кв.30 по плана на с. Тополица, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на УПИ Х-285 да се поставят в съответствие с имотните граници съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, да се определи начин на застрояване като се запази отреждането на имота - „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

   ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.