Съобщение

   На основание чл.124б от ЗУТ, със заповед №РД-08-829/27.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ в кв.18 по плана на с. Дрянковец, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП да се определи нов начин на застрояване, да се промени отреждането на УПИ VІ, като от „за изкупвателен пункт за селскостопанска продукция” стане „за жилищни нужди”.

   ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

   На основание чл.124б от ЗУТ, със заповед №РД-08-830/27.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-301 в кв.19 по плана на с. тополица, община Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП регулационните граници на поземлен имот №301 да се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот №301 съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, да се определи нов начин на застрояване, като се запази отреждането на имота - „за жилищни нужди”.

   ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

   На основание чл.124б от ЗУТ, със заповед №РД-08-831/27.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1772 в кв.103 по плана на гр. Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП  западната регулационна граница на УПИ ІІІ-1772 да се постави в съответствие с имотните граници съгласно пар.8 от ПР на ЗУТ, да се определи начин на застрояване, като се запази отреждането на имота – „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

   ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.

   На основание чл.124б от ЗУТ, със заповед №РД-08-832/27.10.2015г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ І-908 в кв.15 по плана на гр. Айтос, на основание чл.110, ал.1, чл. 112, ал.2, т.3, чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ. С ПУП УПИ І-908 да се раздели на два УПИ, да се определи начин на застрояване, като се запази отреждането на имота – „за жилищно строителство” с височина на застрояването до 10м (Жм).

   ПУП/ПРЗ да се представи в обхват и съдържание съгласно Наредба 8/МРРБ и се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.121 от ЗУТ.