Съобщение до Афер Ахмед Чолак и Мийрем Нурула Хюсеин

Община Айтос съобщава на Афер Ахмед Чолак и Мийрем Нурула Хюсеин от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №10/23.08.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1752,1753 и УПИ VІІІ-1751, кв. 104 по плана на гр. Айтос. УПИ VІ-1752,1753 се разделя и се образуват два нови самостоятелни УПИ: УПИ VІ-1753 и УПИ ХV-1752 с отреждане - „за жилищни нужди”, като общата регулационна линия между тях се поставя в съответствие с имотната граница между имоти № 1753 и 1752. Новата източна регулационна линия на УПИ VІІІ-1751 се поставя в съответствие с общата имотна граница между имот № 1751 и съседните имоти № 1752 и 1753. Характерът на застрояване в новообразуваните УПИ VІ-1753 и УПИ ХV-1752 е предвиден за средно застрояване – зона „Жс”. Променя се характерът на застрояването на УПИ VІІІ–1751: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІІІ-1751 с височина до 15 м е свързано със застрояването в УПИ ХV-1752.  Застрояването между новообразуваните УПИ ХV-1752 и УПИ VІ-1753 също е свързано с височина до 10м.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.