Съобщение до "Айтос кранове" АД

Във връзка с извършена проверка на община Айтос и РИОСВ - Бургас са констатирани замърсявания в имот УПИ IV - 4462 кв.252 по плана на гр.Айтос община Айтос собственост на "Айтос кранове" АД.
В срок до 18.06.2023г. да се извърши почистване на УПИ IV - 4462 кв.252 по плана на гр.Айтос община Айтос.