Съобщение до „БРАТЯ НОТЕВИ – 2014“ ЕООД

ДО

„БРАТЯ НОТЕВИ – 2014“ ЕООД

УЛ. „СВ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 42А

ГР. БУРГАС

                       

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       

Община Айтос уведомява „Братя Нотеви – 2014“ ЕООД, че с Решение № 393, прието с Протокол №30, т.8 от ДР на Общински Съвет - Айтос проведено на 30.03.2022 г. се Прекратява едностранно, договор за концесия № К19/24.04.2015г. за услуга с предмет: „Управление и поддържане  на Язовир „Суатя“ с площ от 30,462дка, находящ се в землището на с.Чукарка, община Айтос, съставляващ имот № 000036, ЕКАТТЕ81640, при граници: имот № 000027, 000098, 000037, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 251/05.04.1999г.“, сключен между община Айтос и „Братя Нотеви-2014“ ЕООД, ЕИК 202984404, седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Свети Климент Охридски“ № 42А, представлявано от Продан Нотев- управител, поради неизпълнение на задължението по т.5.2.2 за заплащане на концесионното възнаграждение при условията и сроковете в договора, както и поради неизпълнение на  основно задължение по т.5.2.4 и т.5.2.23 от договора за концесия- „да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията  и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения“ и „да изпълнява предписанията на концедента и на оторизираните лица“.

Договор за концесия № К19/24.04.2015г. се счита за прекратен от датата на получаване на  настоящото решение от концесионера.

С изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, същото се счита за връчено съгласно чл.50, ал. 2 от ГПК.