СЪОБЩЕНИЕ ДО „БРАТЯ НОТЕВИ – 2014“ ЕООД

ДО

„БРАТЯ НОТЕВИ – 2014“ ЕООД

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява „Братя Нотеви – 2014“ ЕООД, че е издадена Заповед №  РД-08-249/26.04.2022г. на Кмета на Община Айтос, с която на основание чл. 101, ал.1 и ал.3 от ППЗК (отм.), е определен 30 –дневен срок, считано от датата на  прекратяване на договора за концесия № К19/24.04.2015г. - 23.05.2022г. за предаване  обекта на коценсия, представляващ язовир „Суатя“, находящ се в землището на с .Чукарка.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК с  изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, посочената заповед се счита за  връчена.