Съобщение до Даниела Атанасова Дилова

         Община Айтос съобщава на Даниела Атанасова Дилова от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол 17/09.10.2020 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот № 2932, м. „Трите братя”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІ-2932 с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов.

          Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.