Съобщение до Даниела Дилова

Община Айтос съобщава на Даниела Атанасова Дилова от гр. София, че със заповед № РД-08-147/09.03.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 2932, м. „Трите братя”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІ-2932 с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов. Показателите на застрояване на новообразувания УПИ VІ-2932 са:

      - К инт - 0,8; К плътн. - 40%, мин. озеленяване - 50%, височина на основното застрояване -  до 7 м.  

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.