Съобщение до Димитър Стаматов Димитров

Община Айтос съобщава на Димитър Стаматов Димитров от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-608/12.11.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ за имоти № 284, 285 и 286, ЗЗП „Провадийско шосе”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ І-284,285,286, кв. 23 с отреждане „за рекреационни дейности (за вилна сграда)” - зона Ов.

      Показателите на застрояването на новообразувания УПИ І-284,285,286 са:

- К инт = 0,8; К плътн. < 40%, мин. озел. > 50 %, височина на основното застрояване  до 7 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.