Съобщение до Галина Енчева Боздукова и Велина Енчева Леонхарт

  Община Айтос съобщава на Галина Енчева Боздукова и Велина Енчева Леонхарт от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 12/09.10.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-1237, кв. 85 по плана на гр. Айтос. Променя се характерът на застрояването на УПИ ХІ–1237: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото застрояване в УПИ ХІ-1237 с височина до 15 м е свързано със застрояването в УПИ Х-1238. 

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.