Съобщение до Гергана Миткова

Община Айтос съобщава на Гергана Миткова от гр.Айтос, че  за  строеж : полумасивна сграда в поземлен имот № 333, находящ се в м. „Слънчева лъка, землище гр. Айтос е  съставен констативен  акт № 3 / 28.11.2022г., който е  основание  за  започване  на  административно  производство по чл. 225а  от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж.

                Със  съдържанието  на  констативния  акт може  да  се  запознаете  в Дирекция «ТСУРР» при Община Айтос, с адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3

                Възражения срещу констативния  акт могат  да  бъдат  подавани  в 7-дневен пред Община  Айтос, считано  от  датата на публикуване на настоящото съобщение.

След изтичането на 7-дневния срок, констативният акт се счита за връчен.