Съобщение до Гергана Стоименова, Светлана Стоименова, Драгни Драгнев и Пенка Георгиева

Община Айтос съобщава Гергана Генадиева Стоименова и Светлана Генадиева Стоименова от гр. София,  на Драгни Георгиев Драгнев от гр. Бургас и на Пенка Павлова Георгиева от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-1001/23.12.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.431.19 (бивш № 431019), землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ І-19, масив 431, землище на гр. Айтос с отреждане „за предимно производствени дейности” - зона Пп. Показателите на застрояване на новообразувания УПИ І-19 са:

 - К инт - 2,5; К плътн. - 80%, мин. озеленяване - 20%, височина на основното застрояване -  до 10 м.  

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.