Съобщение до „Глобал Металс” ЕООД

         Община Айтос съобщава на „Глобал Металс” ЕООД - гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 17/09.10.2020 г. на ОЕСУТ  е  приет  ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 61А по плана на гр. Айтос. УПИ І, отреден „за комплексно жилищно строителство и озеленяване”, се разделя и се образуват два нови самостоятелни УПИ: УПИ І-3099 и УПИ V-4534 с отреждане „за жилищно строителство”. Регулационните граници между новообразувания УПИ І-3099 и УПИ ІІ-3097 минават по съществуващите имотни граници между имоти № 3099 и № 3097.  Новопредвиденото застрояване между новообразуваните УПИ І-3099 и УПИ V-4534 с височина до 10 м е свързано.

          Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.