Съобщение до Христо Еленов Асенов

     Община Айтос съобщава на Христо Еленов Асенов от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-87/09.02.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-4206, кв. 206 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ ХVІІ-4206 и УПИ ХVІ-4205 в кв. 206 по плана на гр. Айтос, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между ПИ № 4206 и ПИ № 4205. Новопредвиденото застрояване в УПИ ХVІІ-4206 с височина до 10 м е свързано със застрояването в УПИ ХVІ-4205. Запазва се свързаното застрояване между УПИ ХVІІ-4206 и УПИ ХVІІІ-4207.  Показателите на застрояване на УПИ ХVІІ-4206 са:

      - Кинт – 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.