Съобщение до Иван Атанасов

        Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие,  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ  е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на северната и на южната регулационни линии на УПИ VІ-427, които се поставят в съответствие със съществуващите северна и южна имотни граници на ПИ № 427. Начинът и характерът на застрояването в УПИ VІ-427 и УПИ V-428 не се променя.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.