Съобщение до Камен Георгиев Гичев, Маргарита Георгиева Недева и Станка Ганчева Гичева

             Община Айтос съобщава на Камен Георгиев Гичев и  Маргарита Георгиева Недева от гр. Бургас и на Станка Ганчева Гичева от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол 12/09.07.2020 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.274.6, м. „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІІ-6, масив 274 с отреждане „за складови дейности и КОО” - зона „Соп”.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.