Съобщение до Кемал Шефкет

    Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че със заповед № РД-08-226/02.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3333, кв. 185 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ ХVІІ-3333 и УПИ VІІ-3343, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между ПИ № 3333 и ПИ № 3343. Застрояването между УПИ ХVІІ-3333 и УПИ ХVІІІ-3332 остава свързано с показатели на застрояване за зона Жм: Кинт – 1,2; плътност на застрояване -60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м. 

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.