СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА ЯЗОВИРИ

Във връзка с писмо с изх. № 91-08-52/10.06.2022г. на Областен управител на Област Бургас и предвид опасността, произтичаща от интензивни валежи от дъжд и локални поройни наводнения, както и последващи свлачищни и срутищни процеси, в периода 08.06.2022г. до 14.06.2022г. Община Айтос уведомява всички концесионери и наематели на язовири, че следва незабавно да предприемат превантивни мерки за предотвратяване и намаляване вредното въздействие на водите:

1.Да осигурят достъп до язовирните стени и съоръженията към тях.

2.Да поддържат постоянна връзка с операторите на язовирите.

3.Да регулират и поддържат водните нива в язовирите до коти, гарантиращи безопасната им експлоатация, позволявващи безпрепятствено поемане на високи вълни, с цел  недопускане на аварийни ситуации и повишен риск от наводнения.

4.Стриктно да спазват предписанията „Да се понижи контролирано водното ниво до кота „мъртъв обем”, както и други предписания, свързани с ограничаване на водните нива в язовирите и намаляване натоварването върху язовирните стени, дадени от ДАМТН или  комисиите по чл.138а, ал.3 от ЗВ.

5.Да се осигури пълна проводимост на облекчителните съоръжения (преливници и основни изпускатели)  и да се предприемат действия за недопускане запушването им от наноси, свличания на земни маси и плаващи предмети.

6. При настъпване на аварийна ситуация по смисъла на чл.63 от Наредба по чл.141, ал.2 от ЗВ да активират аварийните планове на язовирите. Да осъществяват експлоатацията им съгласно разпоредбите на чл.64 от Наредбата и във връзка с чл.65 от същата да предприемат  мерки за овладяване на последиците от аварията и ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда, като незабавно да се уведоми ДАМТН, Кмета на общината, ГД „ПБЗН“ на МВР и съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно чл.65 от Наредбата.