Съобщение до „Конструкшън Консулт” ЕООД

Съобщение до „Конструкшън Консулт” ЕООД

 

     Община Айтос съобщава на  „Конструкшън Консулт” ЕООД от гр. София, че със заповед № РД-08-374/01.07.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VІ, кв. 264 по плана на гр. Айтос.   УПИ VІ се разделя и се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ VІ и УПИ ХХVІІ с предназначение „за производствени и складови дейности”- зона „Пп”. Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ VІ и УПИ ХХVІІ е свободно стоящо. Показателите на застрояване в УПИ VІ и УПИ ХХVІІ са:

         - Кинт ≤ 2,5; плътност на застрояване ≤ 80%; мин. озеленяване > 20%, височина на основното застрояване – до 30 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.