Съобщение до Красимир Храниславов Хаджиев и Таня Миленова Асенова

Община Айтос съобщава на Красимир Храниславов Хаджиев и Таня Миленова Асенова от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-611/14.11.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ за имот № 2736, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ V-2736 с отреждане „за рекреационни дейности” - зона Ов.

      Показателите на застрояването на новообразувания УПИ V-2736 са:

    - К инт = 0,8; К плътн. < 40%, мин. озел. > 50 %, височина на основното застрояване  до 7 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.