СЪОБЩЕНИЕ ДО КРАСИМИР УЗУНОВ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на  Красимир Йорданов Узунов от гр.Айтос, че с писмо с изх.94-00-995/07.04.2021г. е изпратен Констативен акт № 1/07.04.2021г. за строеж „Жилищна сграда“ в УПИ VII-4095, кв 239 по плана на гр.Айтос.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Дирекция „ТСУРР“ ст. № 6, Община Айтос,  гр.Айтос, адрес  : ул. „ Цар Освободител“ № 3