Съобщение до „Креатив-3“ ООД

Община Айтос съобщава на „Креатив-3“ ООД - гр. Айтос, че със заповед № РД-08-982/16.12.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V-31, масив 22, землище на гр. Айтос. Променя се предназначението на УПИ V-31 от „за производствени и складови дейности” в „за обществено и делово обслужване (за балнеохотел с учебна цел)“ – зона Пп. Запазва се частичното свързано застрояване между УПИ V-31 и УПИ ІІ-30,32. Показателите на застрояване  на УПИ V-31 са:

       - Кинт - 2,5; плътност на застрояване ≤ 80%; мин. озеленяване ≥ 20%, височина на застрояването до 10 м.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.