Съобщение до Маргарита Георгиева Недева

     Община Айтос съобщава на Маргарита Георгиева Недева от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-56/22.01.2021 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен  ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.274.6, м. „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІІІ-6, масив 274 с отреждане „за складови дейности и КОО” - зона „Соп”. Показателите на застрояване на новообразувания УПИ ІІІ-6 са:

    - К инт < 1,8; К плътн. < 60%, мин. озеленяване > 40%, височина на основното застрояване -  до 10 м.  

    Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.