СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ЕНЧЕВА

Община Айтос съобщава на Мария Цветанова Енчева от гр.София, че с писмо с изх.№ 94-00-581/04.03.2021г., на основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ,  е дадено предписание за поправяне, заздравяване и обезопасяване на полумасивна сграда, която създава непосредствена опасност за  здравето и живота на гражданите, находяща се в УПИ XII-2342, кв.138 по плана на гр.Айтос, административен адрес: ул. „Х.Димитър“ № 12 гр.Айтос.

В 30- дневен срок, от настоящото съобщение, Община Айтос предписва да поправите, укрепите или премахнете сградата.