Съобщение до Милена Константинова Ерска

Община Айтос съобщава на Милена Константинова Ерска от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с  Протокол №14/24.10.2017 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос. Променя се предназначението на УПИ І-494 от „за автосалон и търговско - административни дейности” в „за производствени и складови дейности- зона Пп. Запазват се показателите на застрояване в УПИ І-494:

        - Кинт < 2,5; плътност на застрояване < 80%; мин. озеленяване >20%.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.