Съобщение до Мустафа Осман Хюсеин, Афер Ахмед Чолак и Муазес Исмаил Чолак

   Община Айтос съобщава на Мустафа Осман Хюсеин от с. Снежа, обл. Бургас и Афер Ахмед Чолак и Муазес Исмаил Чолак от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-171/16.03.2020 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1752,1753 и УПИ VІІІ-1751, кв. 104 по плана на гр. Айтос. УПИ VІ-1752,1753 се разделя и се образуват два нови самостоятелни УПИ: УПИ VІ-1753 и УПИ ХV-1752 с отреждане - „за жилищни нужди”, като общата регулационна линия между тях се поставя в съответствие с имотната граница между имоти № 1753 и 1752. Новата източна регулационна линия на УПИ VІІІ-1751 се поставя в съответствие с общата имотна граница между имот № 1751 и съседните имоти № 1752 и 1753. Характерът на застрояване в новообразуваните УПИ VІ-1753 и УПИ ХV-1752 е предвиден за средно застрояване – зона „Жс”. Променя се характерът на застрояването на УПИ VІІІ–1751: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІІІ-1751 с височина до 15 м е свързано със застрояването в УПИ ХV-1752. Застрояването между новообразуваните УПИ ХV-1752 и УПИ VІ-1753 също е свързано с височина до 10м.

    Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.